3 اردیبهشت 1400
دوره اسکرام مستر رسمی

Certified Scrum Master® (در حال ثبت نام)

26 اسفند 1399

SAFe Product Owner/Product Manager (برگزار شد)

31 شهریور 1399

Certified Scrum Product Owner (برگزار شد)

29 مرداد 1399

Certified SAFe DevOps: Optimising your value stream (منقضی شده)

25 مرداد 1399

SAFe Product Owner/Product Manager (منقضی شده)

20 مرداد 1399

SAFe Scrum Master (منقضی شده)

دوره اسکرام مستر رسمی