دوره اسکرام مستر رسمی
تاریخ شروع
خردادماه 1400

ساعت شروع

11:30:00
SAFe Product Owner/Product Manager (برگزار شد)
تاریخ شروع
۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

ساعت شروع

09:00:00
Certified Scrum Product Owner (برگزار شد)
تاریخ شروع
-

ساعت شروع

Certified SAFe DevOps: Optimising your value stream (منقضی شده)
تاریخ شروع
19 مهر 99

ساعت شروع

10:00:00
SAFe Product Owner/Product Manager (منقضی شده)
تاریخ شروع
11 مهر 99

ساعت شروع

09:00:00
SAFe Scrum Master (منقضی شده)
تاریخ شروع
21 شهریور 99

ساعت شروع

09:00:00